Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Inspektor w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard

Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Inspektor w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard,
ul. Ceglana 11; 73-110 Stargard, tel. 91/578-38-84 fax 91/578-38-84

Miejsce wykonywania pracy:
Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard,
ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard

3. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 6. znajomość aplikacji komputerowych;
 7. znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej;
 8. znajomość przepisów z zakresu:

-ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi

- ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,

- ustawy prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi,

- podstawowe zagadnienia związane z ustawą o podatku od towarów i usług

4. Wymagania dodatkowe

 1. odpowiedzialność, systematyczność i komunikatywność;
 2. wysoka kultura osobista;
 3. potrzeba doskonalenia się;
 4. umiejętność koordynowania, realizacji zadań;
 5. umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne i interpersonalne,

5. Informacja o warunkach pracy i zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. praca biurowa z obsługą programów komputerowych i urządzeń biurowych;
 2. dekretowanie dowodów księgowych i ewidencja w systemie informatycznym Księgowość Budżetowa;
 3. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących wyposażenie szkół Gminy Stargard i Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard;
 4. prowadzenie ewidencji w zakresie zaangażowania wydatków budżetowych;
 5. prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych;
 6. przygotowanie do przekazania do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych a także teczek prowadzonych spraw w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi;
 7. prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów oraz sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz przekazywanie danych do ewidencji Gminy.
 8. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku szkół i OAS oraz spraw związanych z ubezpieczeniem i przeglądem pojazdów będących w posiadaniu OAS.
 9. prowadzenie kartotek magazynowych artykułów żywnościowych oraz rozliczenie ich zużycia, a także dokonywanie kontroli merytorycznej zakupów i usług tj. telekomunikacyjnych, w zakresie odbioru odpadów, monitorowania obiektów szkolnych oraz dostawy ogrzewania do budynku Gimnazjum Gminy.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Dokument potwierdzający tożsamość,
 5. Oświadczenie kandydata o następującej treści: ”Oświadczam, że nie byłam/byłem
  skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, w przypadku zatrudnienia
  kandydat będzie zobowiązany przed przystąpieniem do pracy przedłożyć zaświadczenie o
  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
  publicznych,
 7. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 9. Oświadczenie, o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku.
 10. Zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy, podpisanie i dołączenie jej
  do dokumentów aplikacyjnych.*

7. Dodatkowe informacje:

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem.

List motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” i podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

8. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

1) Kandydaci są zobowiązani do:

 1. złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 6 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Inspektor w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji;
 2. złożenia dokumentów w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard przy ul. Ceglanej 11, pokój nr5 (kadry) do godz. 15:00. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą na ww. adres liczy się data ich wpływu do OAS Stargard. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

c. nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną;

2) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.oas.gmina.stargard.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie OAS Stargard przy ul. Ceglanej 11.

3) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

4) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/578-38-84.


Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard

Władysława Czyczyn 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard , ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Grzegorz Grenda , e-mail: iod@gmina.stargard.pl.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego naboru i zostały umieszczone w protokole, są przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.
 10. Na podstawie Pani/Pana danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

……………………………

/podpis kandydata do pracy/

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Władysława Czyczyn 04-12-2018 09:25:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 04-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Władysława Czyczyn 28-12-2018 10:42:17