Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Konkursy na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Małkocinie oraz Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pęzinie

WÓJT GMINY STARGARD
ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:

 1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W MAŁKOCINIE; Małkocin 54, 73-110 Stargard
 2. SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PĘZINIE; Pęzino 66, 73-131 Pęzino
 1. Organ prowadzący szkoły: Gmina Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.
 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 poz. 1597 ze zm.) zwanym dalej rozporządzeniem, to jest:

A: Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
  1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat  pracy w uczelni przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26  stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela  akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 875 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.);
 11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

B:        Jest nauczycielem mianowany lub dyplomowanym, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
 2. spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 2-11 ww. rozporządzenia.

C:      Jest nauczycielem mianowany lub dyplomowanym:

 1. zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu

administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

1a) jest nauczycielem mianowany lub dyplomowanym, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w

pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

 1. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.)

- spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

D:     Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 ww. rozporządzenia.
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

  1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzających okres zatrudnienia,
  2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  3. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

 - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub

 - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

  1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn.  zm.),
  5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18  października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat  1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.) - w przypadku  kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem  1 sierpnia 1972 r.,
  6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela  mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz.  85, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
  9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw  publicznych.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.

 1. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

……………………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły)

 

w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 1500 osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty

(liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu tutejszego Urzędu), na adres:

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5 (sekretariat)
73 - 110 Stargard

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W konkursie nie dopuszcza się składana ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stargard. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 1. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych kandydatów w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły:

 Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO", informujemy
 o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych pozyskiwanych w postępowaniu konkursowym jest Wójt Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, tel. (91) 561 34 10, e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) kontakt e-mail: iod@gmina.stargard.pl. pełne dane kontaktowe na stronie http://bip.gmina.stargard.pI/
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1587).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych w związku z celami wskazanym i w pkt. 3 mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych ;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (z zastrzeżeniem
    przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału
   w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
  w tym profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Powołanie komisji - dyr. SP Pęzino.pdf (PDF, 3.54Mb) 2020-06-30 08:14:48 91 razy
2 Powołanie komisji - dyr. SP Malkocin.pdf (PDF, 2.03Mb) 2020-06-30 08:14:48 62 razy
3 Konkurs - Dyrektor SP Małkocin, SP Pęzino.pdf (PDF, 1,015.24Kb) 2020-06-02 14:22:36 73 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ściężor 02-06-2020 14:22:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ściężor 02-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ściężor 30-06-2020 08:14:48