Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.10.2019r. do 30.06.2020r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński: Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.10.2019r. do 30.06.2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński, krajowy numer identyfikacyjny 81081981300000, ul. ul. Ceglana  11 , 73-110  Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 783 884, e-mail oas@gmina.stargard.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http//oas.gmina.stargard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://oas.gmina.stargard.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.10.2019r. do 30.06.2020r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Wykonywanie przez Wykonawcę w okresie od 01.10.2019r. do 30.06.2020r. przewozu uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stargard . Przewóz uczniów będzie odbywał się z miejsca ich zamieszkania do siedzib szkół i z siedzib szkół do miejsca ich zamieszkania zgodnie z planem przewozów opracowanym przez Zamawiającego. 2. Liczba uczniów z poszczególnych miejscowości jest wielkością prognozowaną i może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia ze względu na organizację i rotacje uczniów, 3. Przewóz odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z obowiązującym planem przewozów. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekuna w każdym środku transportu w trakcie przewozu uczniów. Opiekun winien czuwać nad bezpieczeństwem uczniów podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom, 6. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania zamówienia, dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci związane z przewozami szkolnymi: - przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2018r, poz. 1990 ze zm.) - bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 58 ze zm.). 7. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy będące jego własnością i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 8. Środki transportu przeznaczone do przewozu muszą być sprawne technicznie i posiadać aktualne przeglądy techniczne, podczas realizacji zamówienia tak aby przewóz uczniów wyznaczoną w harmonogramie trasą był możliwy w każdych warunkach pogodowych i drogowych. Ponadto muszą być utrzymane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów. Powinny posiadać sprawny system ogrzewania w okresie jesienno – zimowym oraz klimatyzację w okresie letnim, oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. 9. Plan przewozów może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji zamówienia. Modyfikacje planu przewozów mogą dotyczyć godzin, ilości uczniów i krotności przywozów i odwozów. 10. Wymogiem jest by realizowane kursy dowozów i odwozów do szkół odbywały się autobusami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby dzieci wynikającej z aktualnego planu lekcji (dostępnego u dyrektorów szkół) dla poszczególnych części zamówienia. 11. Wykonawca/y zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i dyrektorami szkół w zakresie ustalania dowozów i odwozów uczniów uwzględniając organizację roku szkolnego z każdym z dyrektorów w związku z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego dającym możliwość indywidualnego określenia terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (6 dni dla szkół podstawowych, 8 dni dla gimnazjów). 12. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz kierowców i opiekunów zatrudnionych do realizacji usługi. 13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia na okres realizacji zamówienia osób wykonujących czynności związane z dowozem i odwozem uczniów. 14. Wykonawca we własnym zakresie współpracuje z zakładami odpowiedzialnymi za utrzymanie przejezdności dróg na trasach dowozu (zwłaszcza w okresie zimowym). 15. Wykonawca ma możliwość i obowiązek sprawdzenia długości tras podanych w planowanych harmonogramach przywozów i odwozów uczniów dla poszczególnych części zamówienia niniejszego SIWZ. Ewentualne uwagi czy zastrzeżenia Wykonawca może zgłaszać do Zamawiającego do czasu złożenia oferty przetargowej. Roszczenia i wnioski składane w kwestii długości tras po rozstrzygnięciu przetargu nie będą uwzględniane. 16. Przedmiot zamówienia składa się z jednej części: Przewóz uczniów do i ze Szkoły Podstawowej w Grzędzicach. Przewóz uczniów obejmuje miejscowości: Koszewo (10 uczniów), Koszewko (1 uczniów), Wierzchląd (2 uczeń), Skalin (6 uczniów), Lipnik (11 uczniów) Żarowo (20 uczniów), Lubowo (12 uczniów), Grzędzice-Majątek (21 uczniów). Łącznie 83 uczniów. Planowany harmonogram przywozu i odwozów uczniów przedstawia się następująco: Przywóz I Koszewo – 8:30 Koszewko- 8:35 Wierzchląd – 8:40 Skalin – 8:50 Lipnik – 8:55 SP Grzędzice – 9:05 Przywóz II Lubowo - 7:05 Żarowo -7:10 Grzędzice Majątek - 7:15 SP Grzędzice - 7:20 Odwóz I Kierunek Koszewo- poniedziałek i czwartek SP Grzędzice – 13:50 Lipnik – 13:55 Skalin – 14:05 Wierzchląd – 14:10 Koszewko – 14:15 Koszewo – 14:20 Odwóz I Kierunek Koszewo wtorek, środa, piątek SP Grzędzice – 13:00 Lipnik – 13:05 Skalin – 13:15 Wierzchląd – 13:20 Koszewko – 13:25 Koszewo – 13:30 Odwóz II Kierunek Koszewo poniedziałek, wtorek, środa SP Grzędzice – 15:40 Lipnik – 15:45 Skalin – 15:55 Wierzchląd – 16:00 Koszewko – 16:05 Koszewo – 16:10 Odwóz II Kierunek Koszewo czwartek SP Grzędzice – 16:00 Lipnik – 16:05 Skalin – 16:15 Wierzchląd – 16:20 Koszewko – 16:25 Koszewo – 16:30 Odwóz II Kierunek Koszewo piątek SP Grzędzice – 14:45 Lipnik – 14:50 Skalin – 15:00 Wierzchląd – 15:05 Koszewko – 15:10 Koszewo – 15:15 Odwóz I Kierunek Żarowo poniedziałek i czwartek SP Grzędzice – 13:00 Grzędzice Majątek -13:05 Żarowo – 13:10 Lubowo – 13:15 Odwóz I Kierunek Żarowo wtorek SP Grzędzice- 13:50 Grzędzice Majątek – 13:55 Żarowo- 14:00 Lubowo- 14:05 Odwóz I Kierunek Żarowo piątek SP Grzędzice- 12:00 Grzędzice Majątek – 12:05 Żarowo- 12:10 Lubowo- 12:15 Odwóz II Kierunek Żarowo poniedziałek, wtorek, środa SP Grzędzice- 14:45 Grzędzice Majątek – 14:50 Żarowo- 14:55 Lubowo- 15:00 Odwóz II Kierunek Żarowo czwartek SP Grzędzice- 15:40 Grzędzice Majątek – 15:45 Żarowo- 15:50 Lubowo- 15:55 Odwóz II Kierunek Żarowo piątek SP Grzędzice- 13:50 Grzędzice Majątek – 13:55 Żarowo- 14:00 Lubowo- 14:05 Szacowana dzienna liczba km wg planowanego harmonogramu 137,5 km. Liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca początkowego trasy oraz zjazdu z końcowego miejsca trasy. Przewiduje się około 160 dni nauki szkolnej. W ciągu roku szkolnego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, a także związanych z obchodami świąt religijnych, państwowych i szkolnych Zamawiający przewiduje zmiany w planie zajęć i co za tym idzie zmniejszenie liczby km w tych dniach. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8– Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-10-01   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-10-01

 


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na transport drogowy osób.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 200000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednią ilością środków transportu, które są sprawne technicznie oraz posiadają aktualne badania techniczne-zał. nr 5 Potencjał techniczny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wynknawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz kierowców i opiekunów zatrudnionych do realizacji usług. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia -zał. nr 3, aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, oświadczenie o przynalężności do grupy kapitałowej zał. nr 7 do siwz, Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieścił w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 informacje o tych podwykonawcach, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na transport drogowy osób. Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) przynajmniej 2 usług świadczonych przez okres min. 10 miesięcy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia (dowóz uczniów do szkół) z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednią ilością środków transportu , które są sprawne technicznie oraz posiadają aktualne badania techniczne. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz kierowców i opiekunów zatrudnionych do realizacji usługi. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 200.000 zł. Wykonawca może polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust.5 pkt 1-8 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, metodą spełnia / nie spełnia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: Jest niezgodna z ustawą, Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, Zawiera błędy w obliczeniu ceny, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. Art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V siwz. Licencja na transport drogowy osób. Wykaz usług wykonanych – załącznik 4- (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) przynajmniej 2 usług świadczonych przez okres min.10 miesięcy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia ( dowóz uczniów do szkół) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie określone w ust. 1,4 i 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Ponadto Wykonawca składa następujące dokumenty: -projekt umowy, wypełniony w zakresie dotyczącym Wykonawcy i parafowany przez Wykonawcę – formularz stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji, -formularz ofertowy - załącznik nr 1 -zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów -odpowiednie pełnomocnictwa, w sytuacji określonej w Rozdziale XI siwz oraz w przypadku składania oferty wspólnej.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w następujących wysokościach: - dla Przewóz uczniów do i z SP Grzędzice – 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) Wadium należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 41124039011111001004897577 Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Stargardzie Potwierdzeniem wpływu pieniędzy na konto jest wyciąg bankowy z rachunku Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard. Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Za okres przetrzymywania wadium nie będą zwracane odsetki. 2. Zamawiający zwraca wadium: - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z którym zawarto umowę. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: -wycofa ofertę w okresie jej związania /do czasu zwrotu wadium/. - w przypadku wygrania przetargu gdy w określonym czasie odmówi podpisania umowy na warunkach w ofercie i w niniejszej specyfikacji.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności . 2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty. 3. Umowa może być zmieniona lub rozwiązana jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym lub narusza zasady finansów publicznych. 4. Strony ustalają, że możliwa jest zmiana postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku od towarów i usług lub wystąpienia klęsk żywiołowych uniemożliwiających jej realizację.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_IV_DOWOZY_2019.pdf (PDF, 158KB) 2019-08-30 16:54:00 158KB 83 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalaczniki.zip (ZIP, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-08-30 16:54:00 69.KB 19 razy
2 SPECYFIKACJA_IV_Dowozy_2019.pdf (PDF, 638KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-08-30 16:54:29 638KB 10 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja_Dowozy_IV_2019.pdf (PDF, 46.KB) 2019-09-06 22:57:40 46.KB 65 razy
Wynik postępowania
1 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY_DOWOZY_IV_2019.pdf (PDF, 37.KB) 2019-09-09 14:32:13 37.KB 68 razy
Udzielenie zamówienia
1 UDZIELENIE_DOWOZY_I_III_2019.pdf (PDF, 106KB) 2020-01-22 22:52:42 106KB 0 razy
2 UDZIELENIE_DOWOZY_II_2019.pdf (PDF, 101KB) 2020-01-22 22:53:14 101KB 61 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ściężor 30-08-2019 16:54:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ściężor 30-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ściężor 23-01-2020 09:05:51