Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie i Gimnazjum Gminy Stargard oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 03.09.2018r. do 28.06.2019 r.

Ogłoszenie nr 587770-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard: Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie i Gimnazjum Gminy Stargard oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 03.09.2018r. do 28.06.2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński, krajowy numer identyfikacyjny 81081981300000, ul. ul. Ceglana  11 , 73110   Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 783 884, e-mail oas@gmina.stargard.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://oas.gmina.stargard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.oas.gmina.stargard.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.oas.gmina.stargard.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard ul.Ceglana 11, 73-110 Stargard

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie i Gimnazjum Gminy Stargard oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 03.09.2018r. do 28.06.2019r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu obejmuje: 1. Wykonywanie przez Wykonawcę w okresie od 03.09.2018r. do 28.06.2019r. przewozu uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum Gminy prowadzonych przez Gminę Stargard . Przewóz uczniów będzie odbywał się z miejsca ich zamieszkania do siedzib szkół i z siedzib szkół do miejsca ich zamieszkania zgodnie z planem przewozów opracowanym przez Zamawiającego dla części I, II, III, V zamówienia. Natomiast dla części IV zamówienia przewóz uczniów będzie odbywał się zgodnie z potrzebami szkół i po każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym. 2. Liczba uczniów z poszczególnych miejscowości jest wielkością prognozowaną i może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia ze względu na organizację i rotacje uczniów, 3. Przewóz odbywa się w dni nauki szkolnej dla części I, II, III, V zamówienia, natomiast dla części IV w dni nauki szkolnej i w dni wolne od nauki. W przypadku odpracowywania zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z obowiązującym planem przewozów. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekuna w każdym środku transportu w trakcie przewozu uczniów. Opiekun winien czuwać nad bezpieczeństwem uczniów podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom, 6. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania zamówienia, dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci związane z przewozami szkolnymi: - przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013r, poz. 1414 ze zm.) - bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). 7. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy będące jego własnością i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 8. Środki transportu przeznaczone do przewozu muszą być sprawne technicznie i posiadać aktualne przeglądy techniczne, podczas realizacji zamówienia tak aby przewóz uczniów wyznaczoną w harmonogramie trasą był możliwy w każdych warunkach pogodowych i drogowych. Ponadto muszą być utrzymane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów. Powinny posiadać sprawny system ogrzewania w okresie jesienno - zimowym oraz klimatyzację w okresie letnim, oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. 9. Plan przewozów może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji zamówienia. Modyfikacje planu przewozów mogą dotyczyć godzin, ilości uczniów i krotności przywozów i odwozów. 10. Wymogiem jest by realizowane kursy dowozów i odwozów do szkół odbywały się autobusami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby dzieci wynikającej z aktualnego planu lekcji (dostępnego u dyrektorów szkół) dla poszczególnych części zamówienia. 11. Wykonawca/y zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i dyrektorami szkół w zakresie ustalania dowozów i odwozów uczniów uwzględniając organizację roku szkolnego z każdym z dyrektorów w związku z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego dającym możliwość indywidualnego określenia terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (6 dni dla szkół podstawowych, 8 dni dla gimnazjów). 12. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz kierowców i opiekunów zatrudnionych do realizacji usługi. 13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1020 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres realizacji zamówienia osób wykonujących czynności związane z dowozem i odwozem uczniów. 14. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu części: Część I. Przewóz uczniów do i ze Szkoły Podstawowej w Małkocinie. Przewóz obejmuje uczniów z miejscowości: Warchlino (9 uczniów), Warchlinko (1 uczeń), Siwkowo (2 uczniów), Kiczarowo (12 uczniów, 3 uczniów GG),Grabowo (22 uczniów). Łącznie 46 uczniów Szkoły Podstawowej i 3 uczniów Gimnazjum Gminy. Planowany harmonogram przywozu i odwozów uczniów będzie się przedstawiał następująco: Przywóz od pon. do piątku- 42 6:55 - Warchlino 7:00 - Warchlinko 7:10 - Siwkowo 7:15 - SP Małkocin 7:25- Kol. Kiczarowo (wsiada również uczeń GG) 7:30- Kiczarowo (wsiadają również uczniowie GG) 7:35 - Kol. Grabowo Górna 7:45 - Grabowo (wysiadają uczniowie GG z Kiczarowa i Kiczarowa Kol.) 7:55- SP Małkocin Odwóz I od pon. do piątku - 53 km 13:15- SP Małkocin 13:20- Siwkowo 13:25- Warchlino 13:30- Warchlinko 13:40- SP Małkocin 13:50 Grabowo 14:55-Kol. Grabowo Górna 14:00-Kiczarowo 14:05 - Kol. Kiczarowo 14:15- SP Małkocin Odwóz II poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 42 km 14:55- SP Małkocin 15:00 - Siwkowo 15:05 - Warchlino 15:10 - Warchlinko 15:15 - SP Małkocin 15:25- Grabowo 15:30- Kol. Grabowo Górna 15:35- Kiczarowo 15:40-Kol. Kiczarowo Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia liczby km o 20 km dziennie w przypadku przeprowadzenia przez Gminę Stargard remontu drogi na odcinku Grabowo - Małkocin, który jest preferowany przez Zamawiającego. Liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca początkowego trasy oraz zjazdu z końcowego miejsca trasy. Przewiduje się około 176 dni nauki szkolnej. W ciągu roku szkolnego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, a także związanych z obchodami świąt religijnych, państwowych i szkolnych Zamawiający przewiduje zmiany w planie zajęć i co za tym idzie zmniejszenie liczby km w tych dniach. Część II Przewóz uczniów do i z Gimnazjum Gminy Stargard. Zalecane przez Zamawiającego trasy: • Miejscowości: Barzkowice (2 uczniów GG, 12 uczniów GG), Golina (9 uczniów SP Pęzino ), Brudzewice (4 uczniów SP Pęzino, 1 uczeń GG) Pęzino ( 8 uczniów), Ulikowo (2 uczniów GG), Trzebiatów (3 uczniów GG), Krąpiel (6 uczniów GG). Łącznie 21 uczniów Gimnazjum Gminy i 25 uczniów SP Pęzino . Planowany harmonogram przywozu i odwozów uczniów przedstawia się następująco: Przywóz pn.-piąt. Barzkowice - 7:10 (wsiadają uczniowie GG i uczniowie SP Pęzino) Golina - 7:15 (wsiadają uczniowie GG i uczniowie SP Pęzino) Brudzewice Kol.- 7:20 (wsiadają uczniowie GG i uczniowie SP Pęzino) SP Pęzino - 7:25( wysiada SP Pęzino i dosiadają się uczniowie GG z Krąpiela i Trzebiatowa) Pęzino Przystanek- 7:30 Ulikowo - 7:35 Stargard Gimnazjum - 7:55 Odwóz pon. - czwartek Stargard Gimnazjum- 14:30 Krąpiel - 14:45 Trzebiatów - 14:50 Pęzino przystanek - 14:55 SP Pęzino - 15:00 (uczniowie GG z Ulikowa przesiadają się do autobusu SP Pęzino, wsiadają uczniowie SP Pęzino ) Brudzewice - 15:10 Golina - 15:15 Barzkowice - 15:20 Odwóz piątek Stargard Gimnazjum -14:30 Krąpiel - 14:45 Trzebiatów - 14:50 Ulikowo - 15:00 Pęzino przystanek - 15:05 Brudzewice - 15:15 Golina - 15:20 Barzkowice - 15:25 Golinko - 15:30 Średnia szacowana dzienna liczba km wg planowanego harmonogramu wynosi 65 km. Liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca początkowego trasy oraz zjazdu z końcowego miejsca trasy. Przewiduje się około 176 dni nauki szkolnej. W ciągu roku szkolnego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, a także związanych z obchodami świąt religijnych, państwowych i szkolnych Zamawiający przewiduje zmiany w planie zajęć i co za tym idzie zmniejszenie liczby km w tych dniach. Część III. Przewóz uczniów do i ze Szkoły Podstawowej w Grzędzicach. • Przewóz uczniów obejmuje miejscowości: Koszewo (10 uczniów), Koszewko (2 uczniów), Wierzchląd (1 uczeń), Skalin (9 uczniów), Lipnik (8 uczniów). Łącznie 30 uczniów. Planowany harmonogram przywozu i odwozów uczniów przedstawia się następująco: Przywóz I Przywóz II Koszewo - 6:55 Koszewo - 9:35 Koszewko - 7:00 Koszewko - 9:40 Wierzchląd - 7:05 Wierzchląd - 9:45 Skalin - 7:15 Skalin - 9:50 Lipnik - 7:20 Lipnik - 10:00 SP Grzędzice - 7:25 SP Grzędzice - 10:05 Odwóz I Odwóz II SP Grzędzice - 14:45 SP Grzędzice - 16:30 Lipnik - 14:50 Lipnik - 16:35 Skalin - 15:00 Skalin - 16:45 Wierzchląd - 15:05 Wierzchląd - 16:50 Koszewko - 15:10 Koszewko - 16:55 Koszewo - 15:15 Koszewo - 17:00 Szacowana dzienna liczba km wg planowanego harmonogramu 99 km. Liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca początkowego trasy oraz zjazdu z końcowego miejsca trasy. Przewiduje się około 176 dni nauki szkolnej. W ciągu roku szkolnego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, a także związanych z obchodami świąt religijnych, państwowych i szkolnych Zamawiający przewiduje zmiany w planie zajęć i co za tym idzie zmniejszenie liczby km w tych dniach. • Miejscowości: Żarowo (22 uczniów), Lubowo (13 uczniów), Grzędzice-Majątek (24 uczniów). Łącznie 59 uczniów. Planowany harmonogram przywozu i odwozów uczniów przedstawia się następująco. Przywóz I Przywóz II Lubowo - 7:05 Lubowo - 9:45 Żarowo - 7:10 Żarowo -9:50 Grzędzice-Majątek - 7:20 Grzędzice Majątek - 10:00 SP Grzędzice - 7:25 SP Grzędzice - 10:05 Przywóz III Lubowo - 11:40 Żarowo - 11:45 Grzędzice Majątek - 11:55 SP Grzędzice - 12:00 Odwóz I Odwóz II SP Grzędzice - 12:05 SP Grzędzice - 14:45 Grzędzice Majątek -12:10 Grzędzice Majątek - 14:50 Żarowo - 12:20 Żarowo - 15:00 Lubowo - 12:25 Lubowo - 15:05 Odwóz III SP Grzędzice - 16:30 Grzędzice Maj. - 16:35 Żarowo - 16:45 Lubowo - 16:50 Szacowana dzienna liczba km wg planowanego harmonogramu 110 km. Liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca początkowego trasy oraz zjazdu z końcowego miejsca trasy. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia liczby km o 44 km dziennie w przypadku zmiany planu lekcji przez Dyrektora szkoły. Przewiduje się około 176 dni nauki szkolnej. W ciągu roku szkolnego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, a także związanych z obchodami świąt religijnych, państwowych i szkolnych Zamawiający przewiduje zmiany w planie zajęć i co za tym idzie zmniejszenie liczby km w tych dniach. Część IV. Przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody międzyszkolne, rekolekcje, jasełka, przewozy uczniów w ramach działania 8.3 pn. „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” itp. według zapotrzebowania szkół prowadzonych przez Gminę Stargard na podstawie odrębnego rozliczenia faktycznie wykonanej usługi w oparciu o ustaloną stawkę za 1 km. Przewidywana ilość km - 7000 km w tym: - około 6000 km - na przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody międzyszkolne, rekolekcje, jasełka w całym roku szkolnym - około 1000 km - na przewozy uczniów na zajęcia w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach działania 8.3. Zakładana liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca, w którym uczniowie wsiadają i zjazdu z miejsca, w którym uczniowie wysiadają. Przebieg trasy każdorazowo ustala Zamawiający. Część V. Przewóz uczniów do i z Szkoły Podstawowej w Pęzinie. • Przewóz obejmuje następujące miejscowości: Barzkowice, Golina, Brudzewice (25 uczniów), Ulikowo (42 uczniów SP Pęzino, 2 uczniów GG), Krąpiel Trzebiatów (108 uczniów SP Pęzino, 9 uczniów GG). Łącznie 175 uczniów SP Pęzino i 11 uczniów Gimnazjum Gminy. Przewozy uczniów z kierunku Brudzewice, Golina, Barzkowice są wspierane przez Przewoźnika wykonującego przewozy uczniów w części II. Planowany harmonogram przywozu i odwozów uczniów przedstawia się następująco: Przywozy poniedziałek: I Autobus I Przywóz (60 osób do przewiezienia) - kierunek Krąpiel, Trzebiatów, Ulikowo - 16,2 km Krąpiel - 7:10 (uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG) Trzebiatów - 7:15 (uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG) SP Pęzino - 7:20 ( wysiada SP Pęzino i GG, GG przesiada się do autobusu gimnazjalnego jadącego z Barzkowic) Ulikowo - 7:30 SP Pęzino - 7:40 II Autobus II Przywóz (60 osób do przewiezienia )- kierunek Krąpiel, Trzebiatów - 6,4 km Krąpiel - 7:20 Trzebiatów - 7:30 SP Pęzino - 7:35 III Przywóz - kierunek Ulikowo -Krąpiel - Trzebiatów - 21,2 km SP Pęzino - 10:00 Ulikowo - 10:05 Krąpiel - 10:15 Trzebiatów - 10:20 SP Pęzino - 10:25 Przywozy wtorek I Autobus I Przywóz (60 osób do przewiezienia) - kierunek Krąpiel, Trzebiatów, Ulikowo - 16,2 km Krąpiel - 7:10 (uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG) Trzebiatów - 7:15 (uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG) SP Pęzino - 7:20 ( wysiada SP Pęzino i GG, GG przesiada się do autobusu gimnazjalnego jadącego z Barzkowic) Ulikowo - 7:30 SP Pęzino - 7:40 II Autobus II Przywóz (łącznie 60 osób do przewiezienia) - kierunek Krąpiel, Trzebiatów-6,4 km Krąpiel - 7:20 Trzebiatów - 7:30 SP Pęzino - 7:35 I Autobus III Przywóz - Kierunek Barzkowice - Golina - Brudzewice Kol.- 16,2 km SP Pęzino - 9:55 Barzkowice - 10:05 Golina - 10:10 Brudzewice - 10:15 SP Pęzino - 10:20 II Autobus IV Przywóz - Kierunek Ulikowo - Krąpiel - Trzebiatów - 21,2 km SP Pęzino - 9:55 Ulikowo - 10:00 Krąpiel - 10:10 Trzebiatów - 10:15 SP Pęzino - 10:20 Przywozy środa: I Autobus I Przywóz (60 osób do przewiezienia) - kierunek Krąpiel, Trzebiatów, Ulikowo - 16,2 km Krąpiel - 7:10 (uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG) Trzebiatów - 7:15 (uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG) SP Pęzino - 7:20 ( wysiada SP Pęzino i GG, GG przesiada się do autobusu gimnazjalnego jadącego z Barzkowic) Ulikowo - 7:30 SP Pęzino - 7:40 II Autobus II Przywóz (60 osób do przewiezienia ) - kierunek Krąpiel, Trzebiatów - 6,4 km Krąpiel - 7:20 Trzebiatów - 7:30 SP Pęzino - 7:35 III Przywóz - kierunek Ulikowo -Krąpiel - Trzebiatów - 21,2 km SP Pęzino - 10:00 Ulikowo - 10:05 Krąpiel - 10:15 Trzebiatów - 10:20 SP Pęzino - 10:25 Przywozy czwartek: I Autobus I Przywóz (60 osób do przewiezienia)- kierunek Krąpiel, Trzebiatów, Ulikowo, - 16,2 km Krąpiel - 7:10 (uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG) Trzebiatów - 7:15 (uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG) SP Pęzino - 7:20 ( wysiada SP Pęzino i GG, GG przesiada się do autobusu gimnazjalnego jadącego z Barzkowic) Ulikowo - 7:30 SP Pęzino - 7:40 II Autobus II Przywóz (60 osób do przewiezienia w jednym kursie) kierunek Krąpiel, Trzebiatów - 6,4 km. Krąpiel - 7:20 Trzebiatów - 7:30 SP Pęzino - 7:35 I Autobus III Przywóz - Kierunek Barzkowice - Golina - Brudzewice Kol.- 16,2 km SP Pęzino - 9:55 Barzkowice - 10:05 Golina - 10:10 Brudzewice - 10:15 SP Pęzino - 10:20 II Autobus IV Przywóz - Kierunek Ulikowo - Krąpiel - Trzebiatów - 21,2 km SP Pęzino - 9:55 Ulikowo - 10:00 Krąpiel - 10:10 Trzebiatów - 10:15 SP Pęzino - 10:20 Przywozy piątek I Autobus I Przywóz (60 osób do przewiezienia) - kierunek Krąpiel, Trzebiatów, Ulikowo - 16,2 km Krąpiel - 7:10 (uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG) Trzebiatów - 7:15 (uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG) SP Pęzino - 7:20 ( wysiada SP Pęzino i GG, GG przesiada się do autobusu gimnazjalnego jadącego z Barzkowic) Ulikowo - 7:30 SP Pęzino - 7:40 II Autobus II Przywóz (60 osób do przewiezienia) - kierunek Krąpiel, Trzebiatów- 6,4 km Krąpiel - 7:20 Trzebiatów - 7:30 SP Pęzino - 7:35 I Autobus III Przywóz - Kierunek Kierunek Barzkowice - Golina - Brudzewice Kol.- 16,2 km SP Pęzino - 9:55 Barzkowice - 10:05 Golina - 10:10 Brudzewice - 10:15 SP Pęzino - 10:20 II Autobus III Przywóz - Kierunek Ulikowo - Krąpiel - Trzebiatów - 21,2 km SP Pęzino - 9:55 Ulikowo - 10:00 Krąpiel - 10:10 Trzebiatów - 10:15 SP Pęzino - 10:20 ODWOZY Poniedziałek I Autobus I ODWÓZ - 12,8 km SP Pęzino - 12:20 Trzebiatów - 12:25 Krąpiel- 12:30 SP Pęzino - 12:40 I Autobus II ODWÓZ - 24,6 km SP Pęzino - 13:15 Ulikowo - 13:20 Brudzewice - 13:30 Golina - 13:35 Barzkowice - 13:40 SP Pęzino - 13:50 II Autobus III ODWÓZ - 19,2 km SP Pęzino - 14:00 Brudzewice Kol.- 14:10 Golina - 14:15 Barzkowice - 14:20 Ulikowo 14:30 I Autobus IV ODWÓZ - 12,8 km SP Pęzino - 14:00 Trzebiatów - 14:05 Krąpiel - 14:10 SP Pęzino - 14:15 I Autobus V ODWÓZ - 14,8 km SP Pęzino - 15:05 (wsiadają uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG z Ulikowa) Ulikowo - 15:10 Trzebiatów - 15:20 Krąpiel - 15:25 Wtorek I Autobus I ODWÓZ - 12,8 km SP Pęzino - 12:20 Trzebiatów - 12:25 Krąpiel - 12:30 SP Pęzino - 12:35 I Autobus II ODWÓZ - 12,8 km SP Pęzino - 13:15 Trzebiatów - 13:20 Krąpiel - 13:25 SP Pęzino - 13:35 II Autobus III ODWÓZ - 17,5 km SP Pęzino - 13:15 Ulikowo - 13:20 Brudzewice - 13:30 Golina - 13:35 Barzkowice - 13:40 I Autobus IV ODWÓZ - 12,8 km SP Pęzino - 14:10 Trzebiatów - 14:15 Krąpiel - 14:20 SP Pęzino - 14:30 I Autobus V ODWÓZ - 14,8 km SP Pęzino - 15:05(wsiadają uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG z Ulikowa) Ulikowo - 15:10 Trzebiatów - 15:20 Krąpiel - 15:25 Środa I Autobus I ODWÓZ - 24,6 km SP Pęzino - 12:20 Ulikowo - 12:25 Brudzewice Kol.- 12:35 Golina - 12:40 Barzkowice - 12:45 SP Pęzino - 12:55 II Autobus II ODWÓZ - 12,8 km SP Pęzino - 13:15 Trzebiatów - 13:20 Krąpiel - 13:25 SP Pęzino - 13:35 I Autobus III ODWÓZ - 19,2 km SP Pęzino 14:10 Brudzewice Kol.- 14:20 Golina - 14:25 Barzkowice - 14:30 Ulikowo - 14:40 II Autobus IV ODWÓZ - 12,8 km SP Pęzino - 14:10 Trzebiatów- 14:15 Krąpiel- 14:20 SP Pęzino - 14:30 II Autobus V ODWÓZ - 14,8 km SP Pęzino - 15:05(wsiadają uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG z Ulikowa) Ulikowo - 15:10 Trzebiatów - 15:20 Krąpiel - 15:25 Czwartek I Autobus I ODWÓZ - 24,6 km SP Pęzino - 12:45 Ulikowo - 12:35 Brudzewice Kol. - 13:00 Golina - 13:05 Barzkowice - 13:10 SP Pęzino - 13:20 II Autobus II ODWÓZ 12,8 km SP Pęzino - 13:15 Trzebiatów - 13:20 Krąpiel - 13:25 SP Pęzino - 13:35 I Autobus III ODWÓZ - 17,5 km SP Pęzino - 14:10 Ulikowo - 14:15 Brudzewice Kol.-14:25 Golina - 14:30 Barzkowice - 14:40 II Autobus IV ODWÓZ - 12,8 km SP Pęzino - 14:10 Trzebiatów - 14:15 Krąpiel - 14:20 SP Pęzino - 14:30 II Autobus V ODWÓZ - 14,8 km SP Pęzino - 15:05(wsiadają uczniowie SP Pęzino i uczniowie GG z Ulikowa) Ulikowo - 15:10 Trzebiatów - 15:20 Krąpiel - 15:25 Piątek I Autobus I ODWÓZ - 24,6 km SP Pęzino - 12:20 Ulikowo - 12:25 Brudzewice Kol. - 12:35 Golina - 12:40 Barzkowice - 12:45 SP Pęzino - 12:55 II Autobus II ODWÓZ - 12,8 km SP Pęzino - 12:20 Trzebiatów - 12:25 Krąpiel - 12:30 SP Pęzino - 12:40 I Autobus III ODWÓZ - 12,8 km SP Pęzino - 13:15 Trzebiatów - 13:20 Krąpiel - 13:25 SP Pęzino - 13:35 II Autobus IV ODWÓZ - 24,6 km SP Pęzino - 13:15 Ulikowo - 13:20 Brudzewice Kol. - 13:25 Golina - 13:30 Barzkowice - 13:35 SP Pęzino - 13:45 I Autobus V ODWÓZ - 6,4 km SP Pęzino - 14:10 Trzebiatów - 14:15 Krąpiel - 14:20 II Autobus VI Odwóz - 17,5 km SP Pęzino - 14:10 Ulikowo - 14:15 Brudzewice Kol. - 14:20 Golina - 14:25 Barzkowice - 14:30 Plan przewozów ustalony na podstawie planu lekcji może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji zamówienia. Modyfikacje planu przewozów mogą dotyczyć godzin, ilości uczniów i krotności przywozów i odwozów. Mapę poglądową dla tej części zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca początkowego trasy oraz zjazdu z końcowego miejsca trasy. Przewiduje się około 176 dni nauki szkolnej. W ciągu roku szkolnego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, a także związanych z obchodami świąt religijnych, państwowych i szkolnych Zamawiający przewiduje zmiany w planie zajęć i co za tym idzie zmniejszenie liczby km w tych dniach. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby km w przypadku zmiany planu lekcji do 10 km dziennie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8- Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-03   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na transport drogowy osób.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 200.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednią ilością środków transportu , które są sprawne technicznie oraz posiadają aktualne badania techniczne- zał. nr 5 Potencjał techniczny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz kierowców i opiekunów zatrudnionych do realizacji usługi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - zał. nr 2, aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, o - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieścił w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 , informacje o tych podmiotach, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków w postępowaniu, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieścił w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 informacje o tych podwykonawcach, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na transport drogowy osób. • Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) przynajmniej 2 usług świadczonych przez okres min. 10 miesięcy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia (dowóz uczniów do szkół) z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.. • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednią ilością środków transportu , które są sprawne technicznie oraz posiadają aktualne badania techniczne. • Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz kierowców i opiekunów zatrudnionych do realizacji usługi. • Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 200.000 zł. • Wykonawca może polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. • Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu. • Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych. • Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, metodą spełnia / nie spełnia. • Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. • Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: • Jest niezgodna z ustawą, • Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, • Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, • Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, • Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, • Zawiera błędy w obliczeniu ceny, • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, • Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. • O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Koncesja, zezwolenie, licencja. Wykaz usług wykonanych - załącznik 4- (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) przynajmniej 2 usług świadczonych przez okres min.10 miesięcy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia ( dowóz uczniów do szkół) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz środków transportu, które są sprawne technicznie oraz posiadają aktualne badania. Opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności faktury

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności . Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty. Umowa może być zmieniona lub rozwiązana jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym lub narusza zasady finansów publicznych. Strony ustalają, że możliwa jest zmiana postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku od towarów i usług lub wystąpienia klęsk żywiołowych uniemożliwiających jej realizację.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_dowozy_2018.pdf (PDF, 138KB) 2018-07-12 14:28:04 138KB 183 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dowozy_2018.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-12 14:28:04 1.3MB 36 razy
2 Dokumenty_do_edycji.zip (ZIP, 65.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-12 14:30:40 65.KB 31 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 zmiana_ siwz_ dowozy_2018.pdf (PDF, 56.KB) 2018-07-13 11:36:56 56.KB 145 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja_dowozy_2018.pdf (PDF, 48.KB) 2018-07-26 14:38:08 48.KB 181 razy
Wynik postępowania
1 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2018.docx (DOCX, 15.KB) 2018-08-01 14:03:56 15.KB 179 razy
2 uchylenie_dowozy_2018.pdf (PDF, 683KB) 2018-08-06 11:43:58 683KB 129 razy
3 uchylenie2_dowozy_2018.pdf (PDF, 688KB) 2018-08-07 13:03:09 688KB 139 razy
Udzielenie zamówienia
1 UDZIELENIE_DOWOZY2018.pdf (PDF, 125KB) 2018-10-10 14:05:50 125KB 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Wirzynkiewicz 12-07-2018 14:15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ściężor 12-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Edyta Wirzynkiewicz 10-10-2018 14:30:21