Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stargard

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński: sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stargard .
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński, krajowy numer identyfikacyjny 81081981300000, ul. ul. Ceglana 11 , 73110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 783 884, e-mail oas@gmina.stargard.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip@oas.gmina.stargard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stargard .
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stargard zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia (bezpłatny transport lub koszt w cenie oferty) przedmiotu zamówienia – po uzgodnieniu terminu dostawy z osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego – w godz. 8.00- 15.00 w terminie trzech dni od zgłoszenia. Parametry oleju: • wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 MJ/kg PN-C-96024;2011 • gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż - 0,860 g/ml PN-C-96024;2011 • zawartość siarki nie większa niż - 0,10% (m/m)PN-C-96024;2011 • zawartość wody nie większa niż - 200 mg/kg PN-C-96024;2011 • zawartość stałych ciał obcych nie większą niż – 24 mg/kg PN-C-96024;2011 Ilość oleju: • Szkoła Podstawowa w Pęzinie - 24 000 litrów rocznie • Szkoła podstawowa w Grzędzicach - 22 000 litrów rocznie • Szkoła Podstawowa w Małkocinie - 25 000 litrów rocznie Olej opałowy musi spełniać Polską Normę i Aprobaty Europejskie oraz wymogi zawarte w SIWZ. Gęstość i parametry oleju opałowego muszą być zgodne ze świadectwem jakości dołączonym do dokumentu dostawy. Olej nie spełniający w/w wymogów nie zostanie przyjęty, dostawa zostanie zwrócona. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego. Zamawiający oświadcza, że zakupiony przez niego olej opałowy wykorzystywany będzie wyłącznie do celów grzewczych. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się sukcesywnie (zgłoszenie telefoniczne), w miarę potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego, określającego ilość oraz miejsce dostawy.

II.5) Główny kod CPV: 23122100-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna,że Wykonawca posiada wymagane kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże że posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna,że Wykonawca że Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli przedstawi kserokopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 300 000 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 dostawę oleju na łączną ilość minimum 70 000 litrów – załącznik nr 4 do siwz oraz załączy dowody (referencje), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V siwz, do oferty należy załączyć oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V siwz, do oferty należy załączyć oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieścił w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 , informacje o tych podmiotach, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków w postępowaniu. 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieścił w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 informacje o tych podwykonawcach, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia. 4. Wykonawcy w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej otwartych ofert, określonej w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekażą Zamawiającemu: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. Art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V siwz: - Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi. -Świadectwo Jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają Polskiej normie – Olej Opałowy PN-C- 96024 Lekki L1. - wykaz wykonanych dostaw zbliżonych charakterem i wartością do przedmiotu zamówienia przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw; - kserokopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 300 000 złotych. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie określone w ust. 1 i 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Ponadto Wykonawca składa następujące dokumenty: -projekt umowy, wypełniony w zakresie dotyczącym Wykonawcy i parafowany przez Wykonawcę – formularz stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji, -formularz ofertowy - załącznik nr 3 -zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów -odpowiednie pełnomocnictwa, w sytuacji określonej w Rozdziale XI siwz oraz w przypadku składania oferty wspólnej.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności . 2. Zmiana istotnych postanowień umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna wyłącznie w zakresie przewidzianym w art. 144 ustawy Pzp. 3. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: - termin realizacji umowy będzie mógł ulec skróceniu na skutek zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym za siłę wyższą uznaje się katastrofalne działania przyrody, nowe akty prawne władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki, wojna), niezależnie od stron umowy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań stron wynikających z umowy, a których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec pomimo działania z dochowaniem należytej staranności, 4. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie mogła zmienić się w przypadku zmiany: - w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się zmianę ceny netto jednego litra oleju opałowego w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego u producenta. Podstawą do zmiany ceny będzie przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę dokument potwierdzający aktualną na dzień dostawy cenę producenta oleju opałowego. - zmiana ceny jednego litra oleju opałowego nie obejmuje wartości określonego w formularzu ofertowym parametru dla 1000 litrów towaru, który jest stały przez cały okres wykonania zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_OLEJ_2018.pdf (PDF, 143KB) 2018-11-29 13:55:26 143KB 97 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_zalaczniki.zip (ZIP, 64.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-11-29 14:02:16 64.KB 8 razy
2 SIWZ OLEJ 2018.pdf (PDF, 353KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-11-29 14:03:27 353KB 28 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 INFORMACJA_OLEJ_OPALOWY_2018.docx (DOCX, 11.KB) 2018-12-10 13:58:42 11.KB 72 razy
Wynik postępowania
1 INFORMACJA_O_WYBORZE_OFERTY_OLEJ_2018.pdf (PDF, 36.KB) 2018-12-11 13:32:14 36.KB 76 razy
Udzielenie zamówienia
1 09_01_2019_10_41_08_Ogłoszenie_OLEJ_2018.pdf (PDF, 75.KB) 2019-01-09 10:41:08 75.KB 96 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Wirzynkiewicz 29-11-2018 13:49:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Wirzynkiewicz 29-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Edyta Wirzynkiewicz 09-01-2019 10:41:08